Javni natječaj za prijam u radni odnos u KPC SMŽ

Javni natječaj za prijam u radni odnos u KPC SMŽ

Na temelju članka 15. Statuta Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije KLASA 612-01/22-01/01, URBROJ 2176-164-22-07 od 15. studenog 2022. godine ravnatelj Kulturno-povijesnog centra raspisuje

Javni natječaj

za prijam u radni odnos u Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni djelatnik Odjela kulture i općih poslova – 1 izvršitelj – na neodređeno, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisak

Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:

 • magistar struke ili stručni specijalist etnologije, arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, muzeologije i upravljanja baštinom ili visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Uz pisanu prijavu na javni natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, potvrde ili uvjerenja),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci, iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi (potvrdu dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja ili sl. iz kojih mora biti vidljivo radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,

2. Stručni djelatnik Memorijalnog odjela Domovinskog rata – pripravnik – 1 izvršitelj – na određeno – godinu dana, mjesto rada: Sisak

Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:

 • magistar struke ili stručni specijalist povijesti ili visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje
 • radno iskustvo: bez radnog iskustva

Uz pisanu prijavu na javni natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, potvrde ili uvjerenja),
 • dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,

3. Stručni djelatnik Odjela baštine – 1 izvršitelj – na neodređeno, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisak

Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih ili humanističkih znanosti ili visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Uz pisanu prijavu na javni natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, potvrde ili uvjerenja),
 • dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci, iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi (potvrdu dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja ili sl. iz kojih mora biti vidljivo radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,

4. Administrativni referent – pripravnik – 1 izvršitelj – na određeno – godinu dana, mjesto rada: Sisak

Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:

 • stručna sprema: SSS društvenog smjera
 • radno iskustvo: bez radnog iskustva

Uz pisanu prijavu na javni natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja),
 • dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,

5. Spremačica (m/ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno, 4 sata, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisak

Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:

 • stručna sprema: osnovna škola

Uz pisanu prijavu na javni natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja),
 • elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Pisane prijave na natječaj s naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obveznim prilozima podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, PP 12, 44000 Sisak, s naznakom »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Kulturno-povijesnom centru Sisačko-moslavačke županije«.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave javnog natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Sisak.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti razgovor (intervju), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web-stranice www.kpc-smz.hr .
U slučaju provođenja testiranja na web-stranici Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije www.kpc-smz.hr , bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja testiranja, način obavljanja provjere, područja testiranja te izvori za pripremanje kandidata za testiranje najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i razgovoru (intervju) povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
O rezultatu javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije zadržava pravo ne izvršiti izbor prema raspisanom javnom natječaju te isti poništiti.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

KLASA: 612-01/23-01/01

URBROJ: 2176-164-23-93

U Sisku, 9. studenog 2023. godine