JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE KULTURNO-POVIJESNOG CENTRA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE KULTURNO-POVIJESNOG CENTRA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),  članka 12., 17. i 18. Statuta Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije KLASA 612-01/22-01/01, URBROJ 2176-164-22-07 od 15. studenog 2022. godine prema Odluci Upravnog vijeća Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) donesenoj na 4. sjednici održanoj   26. siječnja 2023. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE KULTURNO-POVIJESNOG CENTRA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili visoka stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje,

– najmanje 5 godina rada u djelatnosti kulture,

Ravnatelj/ica Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije imenuje se na razdoblje od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, potvrde ili uvjerenja),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u djelatnosti kulture u trajanju najmanje 5 godina, iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi u djelatnosti kulture (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana,
  • program rada za 4 godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se na

adresu: Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, n/p Upravno vijeće, PP 12, 44000 Sisak, s naznakom: „Javni natječaj za ravnatelja/icu Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Sisak i u Narodnim novinama.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Kandidati koji će ispuniti formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Razgovor (intervju) provodi Upravno vijeće Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije. 
U slučaju da pozvani kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatu javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja prema raspisanom javnom natječaju te isti poništiti.

 Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

KLASA: 612-01/23-01/01                                                                              

URBROJ: 2176-164-23-6

U Sisku, 26. siječnja 2023. godine

                                                                           UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                                         Predsjednica

                                                                                               Ivanka Roksandić, prof.